chǔ | 創舉切
叢木。一名荊也。从林疋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

叢木。
小雅傳曰。楚楚、茨棘皃。小徐引小謝詩曰。寒城一以眺。平楚正蒼然。
一名荊也。
一名當作一曰。許書之一曰。有謂別一義者。有謂別一名者。上文叢木泛詞。則一曰爲別一義矣。艸部?下曰楚木也。此云?也。是則異名同實。楚國或𧦝楚。或𧦝?。或絫𧦝?楚。
從林。疋聲。
創舉切。五部。
comments powered by Disqus