sēn | 所今切
木多皃。从林从木。讀若曾參之參。

清代 段玉裁《說文解字注》

木多皃。從林。從木。
按篇、韵皆云。森、長木皃。疑篇、韵所據爲長。從林從木正謂有木出平林之上也。
讀若曾參之參。
所今切。七部。
comments powered by Disqus