chū | 尺律切
進也。象艸木益滋,上出達也。凡出之屬皆从出。

清代 段玉裁《說文解字注》

進也。
本謂艸木。引伸爲凡生長之偁。又凡言外出爲內入之反。
象艸木益茲上出𨔶也。
茲各本作滋。今正。茲、艸木多益也。艸木由才而屮而𡳿而出。日益大矣。尺律切。十五部。
comments powered by Disqus