áo | 五牢切
游也。从出从放。

清代 段玉裁《說文解字注》

游也。
游本旗游字。假借爲出游字。詩邶風曰。以敖以游。經傳多假敖爲倨傲字。
从出。从放。
五牢切。二部。按此篆當𠜂。說見四篇放部。
comments powered by Disqus