fēnɡ | 敷容切
艸盛𡴀𡴀也。从生,上下達也。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸盛丰丰也。
引伸爲凡豐盛之偁。鄭風。子之丰兮。毛曰。丰、豐滿也。鄭曰。面皃丰丰然豐滿。方言。好或謂之妦。妦卽丰字也。
从𤯓。上下𨔶也。
上盛者根必深。敷容切。九部。
comments powered by Disqus