ɡǎo | 古老切
𥢑
𥢑䅓而止也。从稽省,咎聲。讀若皓。賈侍中說:稽、𥢔、𥢑三字皆木名。

清代 段玉裁《說文解字注》

𥢑䅓而止也。
䅩䅓謂之雙聲。𥢑䅓謂之疊韵。
从𥠻省。咎聲。讀若晧。
古老切。古音咎聲、告聲皆在三部。
賈侍中說。𥠻𥢔𥢑三字皆木名。
有木名𥠻、有木名𥢔、有木名𥢑也。皆別一義。
comments powered by Disqus