shù | 書玉切
縛也。从囗、木。凡束之屬皆从束。

清代 段玉裁《說文解字注》

縛也。
糸部曰。縛、束也。是爲轉注。襍記曰。納幣一束。束五兩。兩五尋。
comments powered by Disqus