jiǎn | 古典切
𢆞
小束也。从束幵聲。讀若繭。

清代 段玉裁《說文解字注》

小束也。
齊民要術曰。麻𢆞欲小、縛欲薄。爲其易乾。
从束。幵聲。讀若繭。
古曲切。十四部。
comments powered by Disqus