ɡǔn | 胡本切
橐也。从束圂聲。凡㯻之屬皆从㯻。

清代 段玉裁《說文解字注》

橐也。
廣韵曰。㯻、大束。
从束。圂聲。
胡本切。十三部。按五經文字云捕幺反。廣韵云符霄切。是以㯱音爲㯻音也。
comments powered by Disqus