yún | 羽巾切
回也。从囗云聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

回也。
二字疊韵。雲字下曰。象雲回轉形。沄字下曰。轉流也。凡從云之字皆有回轉之義。
从囗。云聲。
形聲包會意也。羽巾切。十三部。
comments powered by Disqus