kǎo | 苦浩切
告祭也。从示从告聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

吿祭也。
自祪以下六字皆主言祖廟。故知吿祭謂王制天子諸矦將出。造乎禰。曾子問諸矦適天子。必吿於祖。奠於禰。諸矦相見。必吿於禰。反必親吿於祖禰。伏生尚書歸假於祖禰。皆是也。周禮六祈二曰造。杜子春云。造祭於祖也。當許時。禮家造字容有作祰者。
从示。吿(告)聲。
苦浩切。古音在第三部。
comments powered by Disqus