cái | 昨哉切
人所寶也。从貝才聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

人所寶也。
寶、珍也。周禮注曰。財、泉穀也。?下云。小雨財?也。以爲今之纔字。
从貝。才聲。
昨哉切。一部。
comments powered by Disqus