huò | 呼臥切
財也。从貝化聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

財也。
廣韵引蔡氏化淸經曰。貨者、化也。變化反易之物、故字从化。
从貝。化聲。
形聲包會意。韵會無聲字。呼臥切。十七部。
comments powered by Disqus