zhēn | 側鄰切
豕首也。从艸甄聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

豕首也。
釋艸曰。茢薽、豕首。許無茢字者。攷太平御覽引爾雅蔩土瓜。孫炎曰。一名列也。按叔然以茢上屬。許君讀葢與孫同。鄭注周禮豕首爲染艸之屬。呂氏春秋曰。豨首生而麥無葉。本艸經曰。天名精一名豕首。
从艸。甄聲。
側鄰切。古音在十三部。
comments powered by Disqus