èr | 而至切
副、益也。从貝弍聲。弍,古文二。

清代 段玉裁《說文解字注》

副益也。
當云副也。益也。周禮注。副、貳也。說詳刀部。
从貝。弍聲。
形聲包會意。而至切。十五部。
comments powered by Disqus