bānɡ | 博江切
國也。从邑丰聲。
AD
𤰫

𤰫

古文。

清代 段玉裁《說文解字注》

國也。
周禮注曰。大曰邦、小曰國。析言之也。許云。邦、國也。國、邦也。統言之也。周禮注又云。邦之所居亦曰國。此謂統言則封竟之內曰國曰邑。析言則國野對偁。周禮體國經野是也。古者城?所在曰國、曰邑。而不曰邦。邦之言封也。古邦封通用。書序云。邦康叔。邦諸矦。論語云。在邦域之中。皆封字也。周禮故書。乃分地邦而辨其守地。邦謂土畍。杜子春改邦爲域。非也。
从邑。丰聲。
博江切。九部。
古文。
從㞢田。之適也。所謂往卽乃封。古文封字亦從之土。
comments powered by Disqus