fēnɡ | 府容切
須從也。从艸封聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

須從也。
邶風。采葑采菲。毛傳曰。葑、須也。釋艸曰。須、逗葑蓯。說文曰。葑、須從也。三家互異而皆不誤。葑須爲雙聲。葑從爲曡韵。單𧦝之爲葑。絫𧦝之爲葑從。單𧦝之爲須。絫𧦝之爲須從。語言之不同也。或許所據爾雅與今本異矣。坊記注云。葑、蔓菁也。陳宋之閒謂之葑。方言云。蘴蕘、蕪菁也。陳、楚之郊謂之蘴。郭注。蘴舊音蜂。今江東音嵩。字作菘也。玉裁按。蘴菘皆卽葑字。音讀稍異耳。須從正切菘字。陸佃、嚴粲、羅願皆言在南爲菘。在北爲蕪菁、蔓菁。若菰葑讀去聲。別是一物。
从艸。封聲。
府容切。九部。
comments powered by Disqus