hǎo | 呼各切
右扶風鄠、盩厔鄉。从邑赤聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

右扶風鄠盩庢鄉。
鉉本如此。謂右扶風之鄠縣、盩庢縣皆有郝鄉也。玉篇作右扶風盩庢鄉。無鄠字。而鍇本作右扶風鄠鄉盩庢縣。脫落不完。汲古毛扆乃取以改舊本。可𥬇也。前志曰。右扶風盩庢。按在今陜西西安府盩庢縣。
从邑。赤聲。
呼各切。五部。
comments powered by Disqus