fēnɡ | 敷戎切
周文王所都。在京兆杜陵西南。从邑豐聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

周文王所都。
詩書皆作豐。左傳。酆、文之昭也。字從邑。前後二志亦作酆。大雅曰。旣伐于崇。作邑于豐。杜預曰。酆在鄠縣。後志曰。酆在京兆杜陵西南。
在京兆杜陵西南。
京兆尹杜陵、二志同。今陜西西安府府東南十五里有故杜陵城。
从邑。豐聲。
敷戎切。九部。
comments powered by Disqus