nián | 奴顛切
𨛲
左馮翊谷口鄉。从邑秊聲。讀若寕。

清代 段玉裁《說文解字注》

左馮翊谷口鄉。
左馮翊谷口、見地理志。今陜西西安府醴泉縣東北七十里有故谷口城。
从邑。年聲。讀若寧。
奴顚切。十二部。按廣韵奴丁切。年聲而讀如寧。合韵也。
comments powered by Disqus