qián | 渠焉切
𨜻
河東聞喜聚。从邑虔聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

河東聞喜聚。
?部曰。邑落曰聚。舜所居、一年成聚。二年成邑。三年成都。聚、小於邑也。
从邑。虔聲。
渠焉切。葢十四部。
comments powered by Disqus