nuó | 諾何切
𨙻
西夷國。从邑冄聲。安定有朝𨙻縣。

清代 段玉裁《說文解字注》

西夷國。
其地當在今四川之西。史記。自筰以東北。君長以什數。冄駹冣大。在蜀之西。又謂牂柯爲南夷。邛筰爲西夷。𨙻葢卽冄駹之冄字。古今字也。按文王之子耼季。賈逵、韋昭皆云。耼、國名。但其地闕。史記作冄。索隱云。冄或作𨙻。終莫詳其地也。左傳。莊十八年有𨙻處。杜云。𨙻處、楚地。凡若此等異地同名者。今皆不引以茲䋣蕪。
从邑。冄聲。
諾何切。按冄聲本在七八部。雙聲合韵也。小雅、商頌毛傳曰。𨙻、多也。釋詁曰。𨙻、於也。左傳。棄甲則𨙻。杜云。𨙻猶何也。今人用𨙻字皆爲柰何之合聲。越語。吳人之𨙻不榖。亦又甚焉。韋注。𨙻、於也。此釋詁之證。郭失其解。又魚藻箋云。𨙻、安皃。
安定有朝𨙻縣。
安定郡朝𨙻、二志同。今陜西平涼府府東南有朝𨙻故城。許意葢謂𨙻與朝𨙻異處。如上文鄖與鄖關之例。如淳朝音株。
comments powered by Disqus