ɡěnɡ | 古杏切
琅邪莒邑。从邑更聲。《春秋傳》曰:“取郠。”

清代 段玉裁《說文解字注》

琅邪莒邑。
按當云莒邑也、在琅邪。如郗周邑也、在河內之例。
从邑。㪅聲。
古杏切。古音在十部。
春秋傳曰。取郠。
左傳昭十七年。季平子伐莒取郠。杜云。郠、莒邑。
comments powered by Disqus