yàn | 烏諫切
天清也。从日安聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

天淸也。
楊雄羽獵賦曰。天淸日晏。李引許淮南子注曰。晏、無雲之處也。漢天文志曰。日餔時天星晏。星卽今之晴字。淮南書。鶤日知晏。陰蠟知雨。晏對陰而言。如淳注郊祀志云。三輔謂日出淸濟爲晏。按郊祀之晏溫。封禪書作曣㬈。猶氤氳也。郊祀志字異而義同。如淳以日出淸霽釋之。謂晏而溫是爲異。非是。晏之言安也。古晏安通用。故今文堯典晏晏。古文作安安。左傳安孺子。古今人表作晏孺子。
从日。安聲。
烏諫切。十四部。
comments powered by Disqus