xiá | 胡嫁切
閑也。从日叚聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

閒也。
各本作閑。俗字也。今正。酒誥曰。不敢自暇自逸。古多借假爲暇。周書多方。天惟須夏之子孫。鄭云。夏之言假。大雅皇矣。周頌武二箋皆作須假。而孔本作暇。孫卿子。其爲人也多假日。其出人不遠也。賈逵國語注。假、閒也。登樓賦。𦕼假日以銷憂。李善云。假或爲暇。引楚辭𦕼暇日以消時。可見古假暇通用。假訓大。故包閒暇之義。匡謬正俗似未識此意。
从日。叚聲。
胡嫁切。古音在五部。
comments powered by Disqus