pèi | 蒲蓋切
繼旐之旗也,沛然而垂。从㫃𣎵聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

繼旐之旗也。
旗者、旌旗之總名。下文云旗有衆鈐、旗曲柄、旗旖施皆是。爾雅。繼旐曰旆。郭云。帛續旐末爲燕尾者。何休注公羊云。繼旐如燕尾曰旆。釋名云。旆、以帛繼旐末也。小雅。帛旆央央。毛曰。帛旆、經旐者也。按帛葢用絳。
沛然而𡍮。
沛旆疊韵。引伸爲凡垂之偁。出車傳曰。旆旆、旒垂皃。左傳昭十三年曰。八月辛未。治兵。建而不旆。壬申。復旆之。杜云。建立旌旗。不曳其旆。旆游也。按不旆者、卷而不垂。旆之者。垂之也。定四年。晉人假羽旆於鄭。鄭人與之。明日。或旆以會。亦是垂旒之義。大雅。荏菽旆旆。傳曰。旆旆然長也。沛然而垂則長。故毛云爾也。又旆爲旗幟之總名。如左傳狐毛設二旆而退之、晉亡大旆之左旃是也。又假茷爲旆。如左傳綪茷卽蒨旆、詩帛茷央央卽帛旆是也。亦有與末通用者。士喪禮。書銘於末曰某氏某之柩。注曰。今文銘皆爲名。未爲旆。
从㫃。𣎵聲。
蒲葢切。十五部。
comments powered by Disqus