ménɡ | 武庚切
冥也。从冥黽聲。讀若黽蛙之黽。

清代 段玉裁《說文解字注》

冥也。从冥。黽聲。讀若黽蛙之黽。
黽蛙卽黽部之鼃黽。武庚切。古音在十部。讀如芒。此字見於經者。文十五年左傳曰。一人門於句鼆。杜云。魯邑名。
comments powered by Disqus