liè | 良辥切
芀也。从艸𠛱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

芀也。
檀弓。君臨臣喪。以巫祝桃茢執戈。注。茢、?苕。可埽不祥。玉藻。膳於君有葷桃茢。注。茢、菼帚也。按許云葦。鄭云?菼者。此統言不別也。芀帚、花退用穎爲之。芀一名茢。故帚一名茢。
从艸。列聲。
良薛切。十五部。
comments powered by Disqus