tiǎo | 土了切
晦而月見西方謂之朓。从月兆聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

晦而月見西謂之朓。
朓朒、皆言月之變也。尙書五行傳曰。晦而月見西方謂之朓。朓則侯王其荼。(音舒)注云。朓、條也。條達行疾皃。荼、緩也。日、君象也。月、臣象也。君政急則日行疾。月行徐。臣逡遁不進也。蔡邕曰。元首寬則望舒朓。侯王肅則月側匿。
从月。兆聲。
土了切。二部。
comments powered by Disqus