yuè | 以灼切
礿
夏祭也。从示勺聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

夏祭也。
周禮。以禴夏享先王。公羊傳曰。夏曰礿。注。始熟可汋。故曰礿。釋天曰。春祭曰祠。夏祭曰礿。秋祭曰嘗。冬祭曰蒸。孫炎曰。祠之言食。礿、新菜可汋。嘗、嘗新穀。蒸、進品物也。汋與礿曡韵。汋卽說文𩱲字。王制。春曰礿。夏曰禘。與周禮異。
从示。勺聲。
以灼切。古音在第二部。礿亦作禴。勺龠同部。
comments powered by Disqus