hàn | 乎感切
𢎘
嘾也。艸木之華未發圅然。象形。凡𢎘之屬皆从𢎘。讀若含。

清代 段玉裁《說文解字注》

嘾也。
口部曰。嘾者、含深也。
艸木之𠌶未發圅然。
圅之言含也。深含未放。
象形。
下象承𠌶之莖。上象未放之蓓蕾。
凡㔾(𢎘)之屬皆从㔾(𢎘)。讀若含。
乎感切。古音在七部。
comments powered by Disqus