yǒnɡ | 余隴切
艸木華甬甬然也。从𢎘用聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

艸木𠌶甬甬然也。
小徐曰。甬之言湧也。若水湧出也。周禮。鐘柄爲甬。按凡从甬聲之字皆興起之意。
从㔾(𢎘)。用聲。
餘隴切。十部。
comments powered by Disqus