zhì | 直利切
幼禾也。从禾屖聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

幼禾也。
魯頌毛傳曰。後種曰稺。許不言後種者、後種固小於先種。卽先種者當其未長亦稺也。先種而中有遟長者亦稺也。故惟魯頌稙稺對言、毛釋之。小雅。無害我田稺、彼有不穫稺。毛不釋者、亦謂槩言幼禾。引伸爲凡幼之偁。今字作稚。
从禾。屖聲。
屖者、遟也。直利切。十五部。
comments powered by Disqus