fèi | 扶沸切
稻紫莖不黏也。从禾糞聲。讀若靡。

清代 段玉裁《說文解字注》

稻紫莖不粘者也。
者字今補。
从禾。𨤝聲。讀若靡。
王氏念孫曰。靡當作黂。字之誤也。扶沸切。古音在十三部十五部之閒。又按此爲稻屬。則當廁於下文稻稌稴秔秏之類。葢轉寫者亂之。
comments powered by Disqus