diǎo | 都了切
禾危穗也。从禾勺聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

禾危𥝩也。
危𥝩謂穎欲𣃔落也。齊民要術云。刈晚則穗折。遇風則收減。玉篇云。䄪亦懸物也。則䄪同方言之?。方言曰。?、縣也。趙魏之閒曰?。燕趙之郊縣物於臺之上謂之?。郭樸曰。了?、縣物皃。丁小反。按玄應書及集韵所引方言皆如是。今本方言作佻。妄人所改耳。王延壽王孫賦。?瓜懸而瓠垂。?者象形字。䄪者諧聲字。
从禾。勺聲。
都了切。二部。
comments powered by Disqus