ɡǔ | 古祿切
續也。百穀之緫名。从禾𣪊聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

續也。
穀與粟同義。引伸爲善也。釋詁、毛傳皆曰。穀、善也。又大雅傳曰。穀、祿也。
百穀之總名也。
周禮太宰言九穀。鄭云。黍、稷、稻、粱、麻、大小豆、小麥、苽也。膳夫。食用六穀。先鄭云。稌、黍、稷、粱、麥、苽也。疾醫言五穀。鄭曰。麻、黍、稷、麥、豆也。詩、書言百穀。種類繁多。約舉兼晐之詞也。惟禾黍爲嘉穀。李善引辥君韓詩章句曰。穀類非一。故言百也。
从禾。𣪊聲。
𣪊者、今之殼字。穀必有稃甲。此以形聲包會意也。古祿切。三部。
comments powered by Disqus