rěn | 而甚切
穀孰也。从禾念聲。《春秋傳》曰:“鮮不五稔。”

清代 段玉裁《說文解字注》

穀孰也。
稔之言飪也。
从禾。念聲。
而甚切。七部。
春秋傳曰。不五稔是。
昭元年左傳文。
comments powered by Disqus