hónɡ | 戶工切
陳臭米也。从米工聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

陳臭米。
賈捐之傳。太倉之粟。紅腐而不可食。師古曰。粟久腐壞。則色紅赤也。按紅卽䉺之叚借字。
从米。工聲。
戶工切。九部。
comments powered by Disqus