xiè | 私列切
𥻦也。从米悉聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

䊝𥻦也。
䊝𥻦雙聲字。今俗語尙如此。言之斂曰䊝。言之侈曰𥻦。皆單𧦝也。絫𧦝之曰䊝𥻦。
从米。悉聲。
私列切。十二部。
comments powered by Disqus