ɡuàn | 古玩切
灌祭也。从示果聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

灌祭也。
詩毛傳曰。祼、灌鬯也。周禮注曰。祼之言灌。灌以鬱鬯。謂始獻尸求神時。周人先求諸陰也。
从示。果聲。
古玩切。按此字從果爲聲。古音在十七部。大宗伯玉人字作果、或作淉。注兩言祼之言灌。凡云之言者、皆通其音義以爲詁訓。非如讀爲之易其字、讀如之定其音。如載師、載之言事。族師、師之言帥。襢衣、襢之言亶。翣桺、桺之言聚。副編次、副之言覆。禋祀、禋之言煙。卄人、卝之言礦。皆是。未嘗曰禋卽讀煙、副卽讀覆也。以是言之。祼之音本讀如果。卝之音本爲卵、讀如鯤。與灌礦爲雙聲。後人竟讀灌、讀礦。全失鄭意。古音有不見於周人有韵之文、而可意知者。此類是也。
comments powered by Disqus