pài | 匹卦切
𣏟
葩之總名也。𣏟之爲言微也,微纖爲功。象形。凡𣏟之屬皆从𣏟。

清代 段玉裁《說文解字注》

萉之總名也。
各本萉作葩。字之誤也。與吕覽季冬紀注誤同。今正。艸部曰。萉、枲實也。𪎰、或萉字也。萉本謂麻實。因以爲苴麻之名。此句疑尙有奪字。當云治萉枲之總名。下文云麻、人所治也。可證。萉枲則合有實無實言之也。趙岐、劉熙注孟子妻辟纑皆云。緝績其麻曰辟。按辟音劈。今俗語緝麻析其絲曰劈。卽𣏟也。
𣏟之爲言微也。
𣏟微音相近。春秋說題辭曰。麻之爲言微也。𣏟麻古葢同字。
微纖爲功。
絲起於系。麻縷起於𣏟。
象形。
按此二字當作从二朩三字。朩謂析其皮於莖。𣏟謂取其皮而細析之也。匹封切。十六部。
comments powered by Disqus