qiánɡ | 賤羊切
蘠靡,虋冬也。从艸牆聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

蘠靡、
逗。
虋冬也。
見釋艸。按本艸經有天門冬、麥門冬。未知爾雅、說文謂何品也。
从艸。牆聲。
賤羊切。十部。
comments powered by Disqus