zōu | 側鳩切
麻䕸也。从麻取聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

麻䕸也。从麻。取聲。
東方朔七諫曰。菎蕗襍於黀蒸。王注云。枲翮曰黀。煏竹曰篜。按䕸卽稭字之俗。黀麻䕸卽艸部之菆麻蒸。此部此篆葢淺人所增。側鳩切。四部。
comments powered by Disqus