duān | 多官切
物初生之題也。上象生形,下象其根也。凡耑之屬皆从耑。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:中,地也。

清代 段玉裁《說文解字注》

物初生之題也。
題者、頟也。人體頟爲冣上。物之初見卽其頟也。古發端字作此。今則端行而耑廢。乃多用耑爲專矣。周禮。磬氏已下則摩其耑。耑之本義也。左傳。履端於始。假端爲耑也。
上象生形。
以才屯韭字例之。一地也。{山:右傾斜}象初生。
下象根也。
一下則象其根也。多官切。十四部。
凡耑之屬皆从耑。
文一
comments powered by Disqus