fēnɡ | 敷戎切
大屋也。从宀豐聲。《易》曰:“寷其屋。”

清代 段玉裁《說文解字注》

大屋也。从宀。豐聲。
此以形聲包會意。當云从宀豐、豐亦聲也。敷戎切。九部。
易曰。豐其屋。
豐上六交辭。偁此寷从宀豐會意之恉。宀、屋也。豐、大也。故寷之訓曰大屋。此與偁百穀艸木麗於地說䕻从艸麗同意。經典釋文不得其解。乃云麗說文作䕻。豐說文辟寷。大小徐皆於引易作䕻、寷之字。其繆非一日矣。
comments powered by Disqus