rǒnɡ | 而隴切
㪔也。从宀,人在屋下,無田事。《周書》曰:“宮中之穴食。”

清代 段玉裁《說文解字注》

𢽳也。从宀儿。
各本奪儿。今補。儿卽人也。會意。而隴切。九部。
人在屋下。無田事也。
說會意之恉。
周書曰。宫中之宂食。
書當作禮。轉寫之誤。周禮?人。掌共外內朝宂食者之食。許偁之。涉校人宫中之稍食而誤。記憶之過也。
comments powered by Disqus