zhài | 側介切
病也。从疒祭聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

病也。
釋詁曰。瘵、病也。小雅菀桺毛傳同。箋云。瘵、接也。則謂詩叚瘵爲際也。
从𤕫。祭聲。
側介切。十五部。
comments powered by Disqus