fèi | 方肺切
固病也。从疒發聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

固病也。
按此當云癈固、病也。癈固爲逗。淺人刪癈字耳。下文痼爲久病。癈固則經傳所云廢疾也。其義不同。鍇本作痼疾也。則尤誤矣。癈猶廢。固猶錮。如瘖、聾、跛、躃、𣃔者、侏儒皆是。癈爲正字。廢爲叚借字。亦有叚癈疾字爲興廢字者。
从𤕫。發聲。
方肺切。十五部。按廢癈可入。發伐可去。南人作韵書分別。遂若約定俗成矣。古無去入之別。
comments powered by Disqus