yánɡ | 與章切
頭創也。从疒昜聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

頭創也。
按頭字葢賸。上文疕下曰頭痬。則見瘍不專在頭矣。鄭注周禮云。身傷曰瘍。以別於頭瘍曰疕。許則曡韵爲訓。疕得𧦝瘍。他瘍不得𧦝疕也。檀弓曰。居喪之禮。身有瘍則浴。
从𤕫。昜聲。
與章切。十部。魯頌假瘍爲揚。
comments powered by Disqus