yánɡ | 似陽切
瘍也。从疒羊聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

瘍也。
小雅。癙憂以痒。傳曰。癙、痒、皆病也。釋詁亦曰。痒、病也。按今字以痒爲癢字。非也。癢之正字說文作蛘。
从𤕫。羊聲。
似陽切。十部。
comments powered by Disqus